POLITYKA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Smaki Kultury z siedzibą przy ul. Zalewskiego 5, 20-492 Lublin, wpisana do KRS 0000545555 , Regon 360868567 i posługująca się numerem NIP 946265164,  adres e-mail: info@fundacjasmaki.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przez Fundację Smaki Kultury na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
• Fundację Smaki Kultury oraz osoby upoważnione przez Fundację Smaki Kultury do przetwarzania danych osobowych,
• Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Fundację Smaki Kultury kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.