RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
DLA FUNDACJI SMAKI KULTURY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Smaki Kultury z siedzibą 20-492 Lublin ulica Zalewskiego 5/LU2 i posługująca się numerem NIP 9462651647, Regon 360868567
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przez Fundacja Smaki Kultury na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  • Fundacja Smaki Kultury oraz osoby upoważnione przez Fundację Smaki Kultury do przetwarzania danych osobowych,
  • Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Fundację Smaki Kultury kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH Fundacja Smaki Kultury, z siedzibą przy ul. Ludwika Zalewskiego 5, 20-492 Lublin

tel. +48607263419, e-mail: iod@fundacjasmaki.pl, www.fundacjasmaki.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

e-mail: iod@fundacjasmaki.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)    przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w tym wyłonienia i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2)     archiwalnym.

PODSTAWY PRZETWARZANIA Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw.
z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;

2)    art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH Fundacja Smaki Kultury będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, telefon, NIP, REGON
ODBIORCY DANYCH Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innemu podmiotowi niż upoważnionemu na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia i serwisu, niszczenia dokumentacji (podmiot przetwarzający).
OKRES PRZETWARZANIA Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Osoba, której dane przetwarza Fundacja Smaki Kultury posiada następujące prawa:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Państwa dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych lub podanych przez Państwa.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.