STATUT
FUNDACJI

STATUT FUNDACJI SMAKI KULTURY
z siedzibą w Lublinie
(tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2015 r.)
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Smaki Kultury” zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez:
– Roberta Pływacza
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 13/81 za numerem repertorium A Nr 237/2015 z dnia 22.01.2015 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i spełnia wymogi Organizacji Pożytku Publicznego przewidziane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118).
2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
3. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym tzw. „Logo Fundacji”.
4. Fundacja używa pieczątki wskazującej jej adres i siedzibę.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§ 2.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych
§ 4.
1. Fundacja może tworzyć oddziały a także przystępować do stowarzyszeń ,spółek i Fundacji.
2. Przystąpienie do spółek i Fundacji, nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 5.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY FUNDACJI
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych
2. Propagowanie, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia,
3. Działania w sferze Edukacja muzyczna, ekologiczna i społeczna,
4. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych,
5. Popularyzacja kultury, sportu, turystyki
6. Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz wystawienniczą
3. Fundowanie stypendiów,
4. Fundowanie koncertów, teledysków i wydawnictw muzycznych,
5. Fundowanie nut, partytur i książek
6. Promocja solistów i zespołów muzycznych
7. Popularyzację i upowszechnianie kultury muzycznej,
8. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych
9. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
10. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych
11. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp
12. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną
13. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli
14. Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu
15. Prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej i ratownictwa medycznego
16. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych Konferencji i seminariów w zakresie tego celu
17. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących medycynę i ochronę zdrowia
18. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych
19. Upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
20. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania
21. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
§ 8.
1. Fundowanie koncertów, nagrań muzycznych, wydawnictw, a także innych przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki wymienionych w § 8 polega na wspomaganiu organizatora przez opłacenie przez Fundację kosztów takiego przedsięwzięcia w części lub całości. Fundacja może również samodzielnie organizować przedsięwzięcia realizujące jej statutowe cele.
2. Fundacja może realizować określone w § 7 cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
– działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
– działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
– wydawanie płyt muzycznych, czasopism i pozostałych periodyków;
– pozostała działalność wydawnicza;
– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
– działalność związana z projekcją filmów.
ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych, wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10.
1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych.
2. Wynagrodzenie Fundacji za odpłatną działalność pożytku publicznego nie może przekraczać wartości wynikającej z kalkulacji kosztów tej działalności.
3. W przypadku prowadzenia przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji nie może przekraczać wysokości określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
b) środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwa i samorządu;
c) subwencji osób prawnych;
d) odpłatnej działalności statutowej;
e) dochodów ze zbiórek;
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
g) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
h) środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
§ 12.
1. Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13.
1. Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuł Honorowego Sponsora ma charakter osobisty.
2. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
§ 14
Działalność gospodarcza Fundacji.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
a) Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.
b) Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd.
c) Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad dotyczących osób prawnych.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
2) Działalność pozostałych organizacji członkowskich (94.9)
3) Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)
4) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (Sekcja G)
5) Informacja i komunikacja (Sekcja J)
6) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Sekcja M)
7) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (dział 82)
8) Edukacja (dział 85)
9) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Sekcja R)
10) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.9)
§ 15
Niedozwolone jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 16.
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
RADA FUNDACJI
§ 17.
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji i posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania w dowolnie wybranym momencie. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
2. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a. będące Członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. będące skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Rady Fundacji nie może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
6. Fundator wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 18.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji;
3. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji;
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
7. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
9. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
10. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
11. Nadzór nad działalnością Fundacji;
12. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
13. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, utworzeniu oddziału, przystąpienia do stowarzyszenia lub spółki, a także zmiany statutu Fundacji.
§ 19.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 20.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień
§ 21.
1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi w pkt. 2 zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub przy jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu, połączenia Fundacji, jej likwidacji, utworzenia oddziału a także zmiany statutu.
§ 22.
1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 23.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członek Zarządu Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci.
8. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
– złożenia rezygnacji,
– podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
– choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
– niepełnienie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
– nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
– istotnego naruszenia postanowień Statutu
9. Oceny, czy zachodzi podstawa do odwołania członka Zarządu, w tym jedna z wyżej wymienionych okoliczności, dokonuje wyłącznie Fundator.
§ 24.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
h) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego w szczególności bilans Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd Fundacji składa właściwemu Ministrowi do spraw kultury i dziedzictwa narodowego coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji – do dnia 31 marca – za rok ubiegły.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 25.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 4, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
§ 26.
Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Prezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 27.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ 5
ZMIANA STATUTU
§ 28.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 29.
1. Zmiana Statutu pozostaje w wyłącznej kompetencji Fundatora.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze jednostronnej decyzji Fundatora, podejmowanej na wniosek Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Rada Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.
§ 31.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Statutu przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Fundacji.